Algemene voorwaarden Renate's Magic

 

Renate’s Magic is een handelsnaam van Renate Dries, registratie zal bij Kamer van Koophandel in Zweden plaatsvinden zodra de eerste opdracht zich aandient, inschrijfnummer volgt zodra inschrijving gereed is.

 

BELANGRIJK! Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de 

volgende Algemene Voorwaarden Renate’s Magic en alle toepasselijke

wetgeving. Hieronder vind je de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik

van de betreffende website. Renate’s Magic behoudt zich het recht voor te allen tijde 

zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

De dienstverlening Office Delight van Renate's Magic heeft haar eigen algemene voorwaarden. Deze kunt u vinden via Office Delight.

 

Algemene Verkoop Voorwaarden Renate’s Magic

 

Definities

In deze Algemene Verkoop Voorwaarden (hierna te noemen ‘Voorwaarden’) worden de

hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

aangegeven. De consument/koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet

handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Overeenkomst: de overeenkomst tussen

Renate’s Magic en de consument. Renate’s Magic: De rechtspersoon genaamd Renate’s

Magic, gevestigd te Zweden, is onderdeel van Renate Dries, geregistreerd bij de Kamer van

Koophandel te Zweden onder nummer volgt zodra inschrijving gereed is. Voorwaarden: de Algemene Verkoop

 

Voorwaarden Renate’s Magic

1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

overeenkomst van Renate’s Magic en de consument, voor zover van deze Voorwaarden

niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 1.2 De onderhavige

Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Renate’s Magic

en consument, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. 1.3

Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1.4 de Koper heeft het recht, onder

opgave van redenen, een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen

na ontvangst van de bestelling. 1.5 Renate’s Magic behoudt zich het recht voor deze

Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de

internetsite van Renate’s Magic en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de

Koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan

vermeld op de internetsite. 1.6 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk

aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of

producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Voorwaarden

verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende

Voorwaarden boven deze Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 1.7 Van het in deze

Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk

schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze

Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene

voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee

uitdrukkelijk schriftelijk door Renate’s Magic is ingestemd. 1.8 Renate’s Magic is

bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met

 Koper.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de

Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mail adres. Tot aan

het moment van de orderbevestiging kan de Koper de bestelling nog ongedaan

maken. 2.2 Koper en Renate’s Magic komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te

maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand

komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het

ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van

het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Renate’s

Magic gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van

bewijs. 2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email

verstrekt en opgaven enzovoort, met betrekking tot alle aanbiedingen en de

belangrijkste kenmerken van de producten/diensten worden zo nauwkeurig mogelijk

(weer)gegeven of gedaan. Renate’s Magic garandeert echter niet dat alle

aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enzovoort in

overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot

schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de

wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (btw -

moms genoemd in Zweden), maar exclusief andere heffingen van overheidswege

en exclusief verzendkosten, tenzijanders vermeld in de op het Product/Dienst

betrekking hebbende informatie.

3.2 Indien de Koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Koper

aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 3.3

Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals

vermeld bij die specifieke aanbieding. 3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die

Renate’s Magic in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze Voorwaarden aan haar

heeft medegedeeld. Renate’s Magic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de

prijzen te wijzigen. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente

onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Renate’s

Magic worden gecorrigeerd. 3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De

hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Voor bezorging buiten

 Nederland gelden speciale tarieven. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

 

4. Betaling

4.1 Bij opdracht aan Renate’s Magic is in de opdrachtbevestiging aangegeven: het te

betalen bedrag, bankrekeningnummer en eventuele termijnen. 4.2 In het geval door

Renate’s Magic een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel

verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen

uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te

komen voorwaarden. 4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop

betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening

over het openstaande een rente verschuldigd van 4,5% per maand, waarbij een

ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 4.4 Ten laste van de Koper

komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Renate’s

Magic als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen

heeft moeten maken. 4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Renate’s Magic bevoegd

de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te

schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is

 nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

5. Levering en leveringstijd

5.1 Opdrachten/Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk

afgeleverd/uitgevoerd, nadat de betaling door Renate’s Magic is ontvangen. Hierbij

geldt een levertijd zoals die ten tijde van de betaling op de website of in de

opdrachtbevestiging is vermeld. Deze levertijden gelden slechts als indicatie en geldt

nimmer als fatale termijn. Renate’s Magic kan nadere informatie omtrent levertijden

vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken.

Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 5.2 Indien een product dat

tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven

wanneer het product weer beschikbaar is. Indien een product is uitverkocht en niet

meer leverbaar zal komen, zal dit per e-mail aan koper worden vermeld. 5.3

Leveringen vinden plaats op het moment van de ontvangst name door (of namens) de

Koper op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst

opgegeven adres. 5.4 Renate’s Magic zorgt voor bezorging per post voor rekening en

risico van de koper. Bezorging per post (of indien nodig verzending op enige andere

wijze) vindt plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door

Renate’s Magic. 5.5 Renate’s Magic is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te

komen. De extra kosten van de nalevering worden door haar zelf gedragen. 5.6

Bestellingen welke buiten de schuld van Renate’s Magic zijn zoekgeraakt tijdens de

verzending zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Dit geldt uiteraard

niet indien Renate’s Magic aantoonbaar nalatig heeft gehandeld. 5.7 Bij leveringen in

het buitenland kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden.

 

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)

inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk (of

per mail) en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 werkdagen

dagen na terpostbezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 14 dagen nadat

de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De Koper krijgt, naar

keuze, zijn geld terug of een ander product. Binnen deze termijn is de Koper

zorgvuldig met het product en de verpakking. 6.2 De kosten voor het terugzenden van

het product zijn voor rekening van de Koper. 6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op

feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet

aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 3 maanden na ontvangst

door de Koper. 6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is

Renate’s Magic ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende,

herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product. 6.5

Eventuele terugbetaling vindt plaats uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de

 retour gezonden goederen.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de

Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met

Renate’s Magic is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen

vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter

zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 7.2 De Koper mag

de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen,

doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 7.3 Het risico van de producten

gaat op de Koper over op het moment van aflevering.

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door met Renate’s Magic geleverde producten geldt uitsluitend de garantie,

zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

Renate’s Magic vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket

functie. 8.2 Renate’s Magic kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade,

die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door

omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen.

Renate’s Magic is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte

schade en winst- of omzetderving. 8.3 Indien Renate’s Magic om welke reden dan ook,

gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn

dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst

waardoor de schade is veroorzaakt. Renate’s Magic is nimmer gehouden tot

schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. 8.4 Omstandigheden, die in

ieder geval niet voor risico van Renate’s Magic komen zijn: werkstaking,

werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen,

niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie,

natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, behoudens opzet of grove

schuld. 8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid

van Renate’s Magic ingevolge dwingende rechtelijke bepalingen. 8.6 Onverminderd

het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als

normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 1. indien er

veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties

die niet met toestemming van Renate’s Magic of de fabrikant zijn verricht; 2. Indien

de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 3.

indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of

onoordeelkundig gebruik; 4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove

onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Specifiek voor de waterbronnen worden

instructies voor gebruik en onderhoud bij levering toegevoegd. 8.7 De Koper is

gehouden Renate’s Magic te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van

de uitvoering van de overeenkomst tegen Renate’s Magic mochten doen gelden, voor

zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor

rekening van de Koper dienen te komen.

 

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Renate’s Magic niet gehouden haar verplichtingen jegens

de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur

van de overmacht. 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil

onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens

de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren

onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige

levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van

enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht

verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte

communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de

internetsite.

 

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom van

weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen op de website alsmede op

de geleverde zaken van Renate’s Magic, haar toeleveranciers of andere

rechthebbenden. 10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het

aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals

beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke

voorafgaande schriftelijke toestemming van Renate’s Magic, haar toeleveranciers of

andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het

product zelf.

 

11. Persoonsgegevens

11.1 Renate’s Magic zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in

overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy

Statement. 11.2 Renate’s Magic neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregelen

wetgeving in acht.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Zweeds recht van

toepassing. 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk

uitgesloten. 12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de

onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het

gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het

Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Renate’s Magic daarvoor kiest, de bevoegde

rechter van de woon- of vestigingsplaats van Renate’s Magic of de koper.

 

13. Diversen

Voor de activiteiten van Renate’s Magic op het gebied van interim-management en

organisatieadvisering gelden er andere Algemene Voorwaarden die onder dezelfde tab

te vinden zijn in de website. Cursussen en Consulten worden mogelijk door en met

derden uitgevoerd. De Algemene Voorwaarden van de uitvoerders zijn van toepassing

op de op Renate’s Magic aangeboden cursussen en consulten die niet door Renate’s

Magic worden uitgevoerd. Renate’s Magic is geenszins verantwoordelijk voor het

wel/niet doorgaan van een cursus/consult, de uitvoering en/of de gevolgen van een

cursus en consulten door derden. Renate’s Magic is een onderdeel van Renate Dries en registratie zal bij Kamer van Koophandel in Zweden plaatsvinden zodra de eerste opdracht zich aandient, inschrijfnummer volgt zodra inschrijving gereed is.

 

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze

Voorwaarden te zenden aan Renate’s Magic

via https://www.renatesmagic.com/contact/