Algemene voorwaarden Renate’s Magic Office Delight

 

1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden voor interim-management en organisatieadvisering tussen Renate’s Magic en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Indien Renate’s Magic niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn.

 

2 Grondslag offertes

Offertes van Renate’s Magic zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is

verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Renate’s Magic zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

3 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Renate’s Magic nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Renate’s Magic betrokken (zullen) zijn. Als Renate’s Magic daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

 

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Renate’s Magic geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Opdrachtgever zorgt kosteloos voor de door derden gewenste faciliteiten.

 

5 Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van  het niveau van de kosten die Renate’s Magic noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 

6 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in voorgaand artikel genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden 2 maal per maand in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Indien betaling achterwege blijft, kan Renate’s Magic met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

Indien de opdracht tussentijds eindigt zijn alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Renate’s Magic verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

7 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Renate’s Magic de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

8 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Renate’s Magic worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Renate’s Magic verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Renate’s Magic kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn, tenzij dit in opdracht duidelijk gesteld is.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd.

Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Renate’s Magic hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Renate’s Magic, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

9 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Renate’s Magic vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Renate’s Magic mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Renate’s Magic behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud

de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Indien Renate’s Magic de opdracht voortijdig beëindigt, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Wel zal zij zorg dragen voor professionele overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

10 Overmacht

Renate’s Magic is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Renate’s Magic geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Renate’s Magic niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Renate’s Magic heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Renate’s Magic zijn verbintenis had moeten nakomen.

Renate’s Magic kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

11 Vertrouwelijkheid

Renate’s Magic is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de

opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke

voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Renate’s Magic aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

 

12 Aansprakelijkheid

Renate’s Magic is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Renate’s Magic van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van werkzaamheden en adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

De aansprakelijkheid van Renate’s Magic is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar.

Renate’s Magic is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Renate’s Magic aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Renate’s Magic toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Renate’s Magic is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Renate’s Magic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

De Opdrachtgever vrijwaart Renate’s Magic voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Renate’s Magic toerekenbaar is. Indien Renate’s Magic uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Renate’s Magic zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Renate’s Magic, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Renate’s Magic en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever

 

13 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Zweedse recht van toepassing aangezien Renate's Magic een Zweeds bedrijf is.